USŁUGI TRANSPORTOWE

 


transport wrocław, usługi transportowe

Transport towarów i mebli. LARO Wrocław


Do kogo jest kierowana oferta?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jest ofertą skierowaną
do przewoźników, którzy parają się zarobkowym transportem towarów w kraju oraz w międzynarodowym transporcie drogowym.


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem tego rodzaju ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, która wynika z zarobkowego charakteru wykonywanej usługi transportowej, z tytułu zawarcia umów o przewóz i potwierdzonych listami przewozowymi lub innymi dokumentami przewozowymi (CMR w transporcie międzynarodowym), jakie wystawia Ubezpieczający.


Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego przewoźnika, która określona jest przez ustawę o prawie przewozowym w przypadku transportu krajowego, zaś w odniesieniu do transportu międzynarodowego przez Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR. Granice te obejmują zatem: szkody materialne, które powstały w transportowanych towarach w czasie między przyjęciem ich do przewozu, a wydaniem w miejscu docelowym, w tym również szkody rzeczowe powstałe w wyniku rabunku.

Więcej informacji: DO POBRANIA (dokument PDF § 53)